รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร 053601451 
101วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  053174551 
102ดอนชัยวิทยาคมนายวรกร สุวรรณ์ 053673687 
103ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา 053711450 
104เม็งรายมหาราชวิทยาคมนายประยูร ชาติชำนาญ 053705944 
105เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายนายธัญธนันจ์ ศรีชญธนัตถ์ 053746440 
106สามัคคีวิทยาคม 2นายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า 053758494 
107ห้วยสักวิทยาคมนายมงคล สิงห์ปัน 053678723 
109ดอนศิลาผางามวิทยาคมนายสุทธิกิตติ์ จังหาร 0537365110871809509
110เวียงชัยวิทยาคม  053769214 
111เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย 053953276 
201ป่าแดดวิทยาคมว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม 053761066 
203พานพิเศษพิทยานายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ 053721513 
204นครวิทยาคมนายราชัน มานะกิจ 053677477 
205แม่อ้อวิทยาคมนายอรรณพ ยะตา 053971589 
206ดอยงามวิทยาคมนายสิริชัย มีโสภา 053604601 
207แม่สรวยวิทยาคมนายดำรง ใจหงษ์ 053786078 
208วาวีวิทยาคมนายศรีวรรณ ตุ้ยต๋า 053760029 
209เวียงป่าเป้าวิทยาคมนายไกร ธรรมากาศ 0537813760839460662
210แม่เจดีย์วิทยาคมนายสัญญา ทะกัน 053789302 
301จันจว้าวิทยาคมนายธีรศักดิ์ โนชัย 053775108 
302แม่จันวิทยาคมนายศุภวิศว์ ตาหล้า 053771787 
304เชียงแสนวิทยาคมนายกุศล มีปัญญา 053777104 
305บ้านแซววิทยาคมนายปราโมทย์ ธิศรี 053182421 
306วัดถ้ำปลาวิทยาคมนายเกียรติชัย ยานะรังษี 053709610 
308สันติคีรีวิทยาคมนายแมนสรวง แซ่ซิ้ม 053765248 
309ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกนายณรงค์ เรืองวิลัย 053790087 
401ขุนตาลวิทยาคมนายณัฐ ทรัพย์ศิริ 053606249 
402ยางฮอมวิทยาคมนางสุดลักษณ์ ณ พิกุล 053606213 
403เชียงของวิทยาคมนายวรวัติ กิติวงค์ 053791434 
404บุญเรืองวิทยาคมนายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ 053783245 
405ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนายพิเศษ ถาแหล่ง 053918095 
406เทิงวิทยาคมนายเสกสรร ทุนอินทร์ 053795474 
407ปล้องวิทยาคมนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล 053954170 
408พญาเม็งรายนายเจริญ โกศัย 053799087 
409แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมนายสุริยา บุดดี 053918097 
410ไม้ยาวิทยาคมนางพรรณวิภา สมสะอาด 0536723690911407689
411เวียงแก่นวิทยาคมนายสมเกียรติ สุขคำฟอง 053608130 
501ฟากกว๊านวิทยาคมนายกานตเชษฐ์ ถาคำ 0544272470858660073
502พะเยาประสาธน์วิทย์  054463057 
503ดอกคำใต้วิทยาคม  054491486 
504ถ้ำปินวิทยาคม  054457229 
505งำเมืองวิทยาคม  054494368 
506แม่ใจวิทยาคมนายภักดี ศรีโพธิ์ 054499023 
507ดงเจนวิทยาคมนายสงกรานต์ บุญมี 054422776 
508เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ 054422838 
601จุนวิทยาคม  054459238 
602พญาลอวิทยาคมนางสาวปทุมรัตน์ คำแสน 054447277 
603ฝายกวางวิทยาคมนายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ 054483605 
604ปงรัชดาภิเษกนายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ 054497229 
605ปงพัฒนาวิทยาคม  054448356 
606ขุนควรวิทยาคม  054483683 
607เชียงม่วนวิทยาคม  054495121 
608ภูซางวิทยาคม  054451983