รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล 053601451 
102ดอนชัยวิทยาคมนายวรกร สุวรรณ์ 053673687 
103ดำรงราษฎร์สงเคราะห์  053711450 
104เม็งรายมหาราชวิทยาคมนายประยูร ชาติชำนาญ 053705944 
105เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย  053746440 
106สามัคคีวิทยาคม 2นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล 053758494 
107ห้วยสักวิทยาคมนายมงคล สิงห์ปัน 053678723 
109ดอนศิลาผางามวิทยาคมนายวิเชียร มังคละ 053736511 
110เวียงชัยวิทยาคมนายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า 053769214 
111เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย 053953276 
201ป่าแดดวิทยาคมนางสาววันรักษ์ ขันหอม 053761066 
203พานพิเศษพิทยานายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ 053721513 
204นครวิทยาคมนายราชัน มานะกิจ 053677477 
205แม่อ้อวิทยาคมนายอรรณพ ยะตา 053971589 
206ดอยงามวิทยาคม  053604601 
207แม่สรวยวิทยาคมนายดำรง ใจหงษ์ 053786078 
208วาวีวิทยาคมนายชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์ 053760029 
209เวียงป่าเป้าวิทยาคมนางภาวิณี สุขสวัสดิ์ 053781376 
210แม่เจดีย์วิทยาคมนายสัญญา ทะกัน 053789302 
301จันจว้าวิทยาคมนายธีรศักดิ์ โนชัย 053775108 
302แม่จันวิทยาคมนายจรัล แก้วเป็ง 0537717870828949189
304เชียงแสนวิทยาคม  053777104 
305บ้านแซววิทยาคมนายกุศล มีปัญญา 053182421 
306วัดถ้ำปลาวิทยาคมนายเกียรติชัย ยานะรังษี 053709610 
308สันติคีรีวิทยาคมนายแมนสรวง แซ่ซิ้ม 053765248 
309ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกนายวรวัติ กิติวงค์ 053790087 
401ขุนตาลวิทยาคมนายเจริญ โกศัย 053606249 
402ยางฮอมวิทยาคมนายณรงค์ เรืองวิลัย 053606213 
403เชียงของวิทยาคม  053791434 
404บุญเรืองวิทยาคมนายธัญธนันจ์ ศรีชญธนัตถ์ 053783245 
405ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนายพิเศษ ถาแหล่ง 053918095 
406เทิงวิทยาคมนายเสกสรร ทุนอินทร์ 053795474 
407ปล้องวิทยาคมนายไกร ธรรมากาศ 0539541700839460662
408พญาเม็งราย  053799087 
409แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม  053918097 
410ไม้ยาวิทยาคมนางพรรณวิภา สมสะอาด 0536723690911407689
411เวียงแก่นวิทยาคมนายสมเกียรติ สุขคำฟอง 053608130 
501ฟากกว๊านวิทยาคมนายกานตเชษฐ์ ถาคำ 0544272470858660073
502พะเยาประสาธน์วิทย์  054463057 
503ดอกคำใต้วิทยาคมนายปิยะ ใจชุ่ม 054491486 
504ถ้ำปินวิทยาคม  054457229 
505งำเมืองวิทยาคมนายภักดี ศรีโพธิ์ 054494368 
506แม่ใจวิทยาคมนายวิจิตร วงศ์ชัย 054499023 
507ดงเจนวิทยาคมนายสงกรานต์ บุญมี 054422776 
508เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ 054422838 
601จุนวิทยาคมนายเลิศ จันธิมา 054459238 
602พญาลอวิทยาคมนางสาวปทุมรัตน์ คำแสน 054447277 
603ฝายกวางวิทยาคมนายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ 054483605 
604ปงรัชดาภิเษกนายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ 054497229 
605ปงพัฒนาวิทยาคม  054448356 
606ขุนควรวิทยาคม  054483683 
607เชียงม่วนวิทยาคมนายเฉลียว วรรณทอง 054495121 
608ภูซางวิทยาคมนายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ 054451983